หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  "แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมประเพณีเฟื่องฟู แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
การสื่อสารก้าวไกล สู่ตำบลสุขภาวะ"
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร

บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้

การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบ่อบำบัดขยะรวม

ส่งเสริมการพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน คบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาไทยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาการเมือง การบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาขีดสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6321
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 19,242,566 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com