คุณต้องการให้ อบต. ลานสัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านสาธารณูปโภค ( 12 )
48.00%
ด้านเส้นทางการคมนาคม ( 7 )
28.00%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 3 )
12.00%
การให้บริการประชาชน ( 3 )
12.00%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 0 )
0.00%