หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.] 9 ก.ค. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80 9 ก.ค. 2562
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21 9 ก.ค. 2562
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.ค. 2562
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2679 9 ก.ค. 2562
การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กต. มท 0818.4/ว2653 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11484-11543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มมท 0808.2/11697-11772 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/119325-12000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/11773-11848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/11849-11924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11621-11696 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/11544-11619 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
ขอความร่วมมือติดตามและเร่งรัดองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2654 9 ก.ค. 2562
การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว13980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11395 9 ก.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2562
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2659 9 ก.ค. 2562
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 850
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6321 ,
056-537-134
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 2,100,694 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com